• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Aralık Özel Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 7. sayısı, Aralık ayında bir Özel Sayı ile yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.12.2018 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI) indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 6. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 6. sayısı 31.10.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  6. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan birisi İngilizce 11 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, Fars edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Türk dili, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 6. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 4
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 202475

İLHAMÎ BABA JEPÇEVÎ’NİN TÜRKÇE NAMAZ RİSALESİ: TUHFETÜ’L-MUSALLİN VE ZÜBDETÜ’L-HAŞİİN
(TURKISH PRAYERS BOOK OF SHEIK ILHAMI JEPCEVI: TUHFETÜ’L-MUSALLİN VE ZÜBDETÜ’L-HAŞİİN )

Yazar : Ömer AKSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 169-191
65    45


Özet

Dinî-tasavvufi Türk halk edebiyatının ideolojik ve estetik bağlamda Bosna Hersek'teki bir çeşit yansıması olarak kabul edebileceğimiz Boşnak Alhamiyado edebiyatı, 300 yıllık oluşum ve gelişim sürecinde önemli temsilciler yetiştirmiştir. Gelenek içerisinde tekke mensubu olarak insanlara İslam'ı ve tasavvuf yolunun prensiplerini anlatmak gayesi ile didaktik karakterde eserler veren çok sayıda isim yetişmiş ve çok sayıda manzum-mensur eser kaleme alınmıştır. Boşnak alhamiyado edebiyatının Bosna Hersek'teki en büyük temsilcisi olarak kabul edilen Jepçeli Şeyh Abdülvehab İlhamî'nin en hacimli ve en meşhur eseri Türkçe olarak kaleme aldığı Tuhfe-tü 'l-musallin ve zübdetü 'l-haşiin adlı eserdir. Eserin tek nüshası Saraybosna Gazi Hüsrev Begova Kütüphanesi yazma eserler bölümünde bulunmaktadır. Bu eser, hayatı hakkında çok az bilgi bulunan İlhamî'nin mistik ve dinî karakterini en güzel yansıtan eserdir. Biz de bu çalışmamızda İlhamî'nin bu eserini tanıtmak suretiyle İlhamî’nin zihniyet dünyası ve tasavvuf anlayışını ortayaya koymaya çalışacağız.Anahtar Kelimeler
Abdülvehab İlhamî, Boşnak, Bosna Hersek, Tasavvuf.

Abstract

Bosniak Alhamiyado literature, which we can consider as a kind of reflection of religious and mystic Turkish folk literature in Bosnia and Herzegovina in the ideological and aesthetic context, has produced important representatives in the 300 years of formation and development process. In tradition, as a member of tekke, many people who generated artifacts with didactic character brought up to tell people about Islam and the principles of Sufism, and a great number of manuscripts were penned.The most voluminous and most famous work of Sheikh Abdulwahab Ilhami from Jepçe, considered as the greatest representative of Bosnian alhamiyado literature in Bosnia and Herzegovina, is Tuhfe-tü 'l-musallin and zübdetü' l-haşinin. The only copy of the piece is in the manuscripts section of Sarajevo Gazi Hüsrev Begova Library. This work, best reflects the mystical and religious character of Ilhami, whom we have quite little information about life. We will try to put forth İlhami's world of mentality and understanding of mysticism by introducing this piece of İlhamî in this study.Keywords
Abdülvehab İlhamî, Bosniak, Bosnia and Herzegovina, Alhamiyado literature, Turkish culture, Sufism.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri